Zajištění provozu v cloudu

Dlouholeté zkušenosti poskytovatele IT řešení a služeb jsou naší zásadní výhodou ve srovnání s jinými poskytovateli hostingových či cloud služeb. Zákazníkům jsme schopni poskytnout celou řadu nadstandardních IT služeb v komplexní formě.

Na jednotném kontaktním místě AC ServiceDesk nabízíme možnost komunikace všech záležitostí týkajících se provozu IT pro uživatele - zákazníka. Na telefonním čísle, e-mailu nebo webové stránce budou moci vaši uživatelé hlásit své požadavky nebo problémy s funkčností IT. Vše zapíšeme a podle dohodnutých postupů buď sami vyřešíme, nebo předáme ke zpracování vašim řešitelům, případně dodavatelům. Vy pak budete mít dokonalý přehled o tom, co se děje, kdo co řeší a v jakých časových lhůtách.

Pro provoz virtuální IT infrastruktury nabízíme tyto služby prováděné pravidelně na pozadí:

Monitoring

Obsahuje sledování dostupnosti základní funkčnosti serveru (tzv. heartbeat) a kontrolu zbývajícího místa na jednotlivých logických discích. V případě zjištěného problému, zasíláme informaci na odpovědné osoby zákazníka. Pokud má zákazník současně zakoupen Incident Management - kategorie - Služby na vyžádání, jsou tyto události vzniklé z monitoringu řešeny našimi technickými specialisty. Jestliže zákazník požaduje měření dalších specifických veličin serveru - např. běh služeb SQL, IIS, atd. je cena za tyto další veličiny dohodnuta individuálně.

Patch Managementt (tzv. security updates MS)

Obsahuje kontrolu běhu služby Patch Management na virtuálních serverech zákazníka a její správné nastavení pro korektní běh a výběr aktualizací k realizaci. Tyto aktualizace po dohodě se zákazníkem nainstalujeme s minimalizací dopadu na uživatele.

Realizace standardně obsahuje implementaci kategorie Critical Security Patch, Security Patch, ale neobsahuje implementaci update kategorie Service Pack. Z důvodu rizika ovlivnění aplikační funkčnosti serveru neobsahuje také automatický update klíčových aplikací.

Aplikace update typu Service Pack nebo update klíčových aplikací může být na vyžádání realizována v rámci tzv. Change Managementu. Zákazníkům nabízíme update tohoto typu jako Speciální nadstandardní službu, kdy je implementace prováděna projektově, to znamená, že zákazníkovi zajistíme testování update, pilotní implementaci a následnou realizaci.

Antivirová ochrana

Obsahuje pravidelnou kontrolu běhu antivirového programu na serveru a případnou nápravu nefunkčností, jako je nefunkční automatická aktualizace virových definicí, případně oprava samotného běhu služby na pozadí. Výsledkem je plně funkční běh antivirového programu, s aktuálními virovými definicemi a nastavením, které nebude nadměrně zatěžovat prostředky serveru.

V rámci této služby budeme provádět aktualizace samotného systému a nastavení parametrů tak, jak budete požadovat. Cena SW licence a samotná instalace není součástí ceny za tuto službu, nabízíme v části pronájem SW.

SW profylaxe

Obsahuje pravidelnou celkovou kontrolu stavu serveru, promazání TEMP adresářů, kontrolu serverových EVENT logů a kontrolu běhu systémových služeb. V případě opakujícího se výskytu konkrétního EVENTu zákazníka informujeme o možných krocích k nápravě a doporučíme způsob optimalizace.

Následná realizace dohodnutých změn je prováděna v rámci Incident Managementu jako Požadavek na Změnu, nebo jako Speciální Nadstandardní Služba, kdy je implementace prováděna projektově. To znamená, že zákazníkovi zajistíme testovaní update, pilotní implementaci a následnou realizaci a změnu v dokumentaci.

Dohled nad zálohováním

Služba je určena pro případy, kdy zákazník provozuje na serverech vlastní řešení pro zálohování dat. Služba pak obsahuje kontrolu běhu samotného systému, dostupnost medií pro zálohování, kontrolu běhu zálohovacích úloh a případnou nápravu z hlediska zjištěných nedostatků. V rámci služby po vyžádání zákazníkem provádíme změny parametrů zálohovacích úloh nebo přidáváme a rušíme celé úlohy.

Další služby prováděné na vyžádání:

  • Řešení požadavků na standardní administraci uživatelů obvykle přidání/zrušení uživatele, změny oprávnění, členství ve skupinách, oprávnění k aplikacím.
  • Komunikace s vašimi uživateli – poskytování informací o řešení jejich požadavků, případně poskytování informací jak užívat služby a aplikace ve vašem IT.
  • Řešení nefunkčnosti na serverech, zjištěné monitoringem nebo nahlášené uživateli
  • Provádění malých provozních změn u vámi provozovaných aplikací, se zachováním maximální dostupnosti pro uživatele - typicky update/upgrade aplikace.