Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

poskytované ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“) zákazníkům a uživatelům služeb AC Cloud.

Správce vašich údajů

Společnost AUTOCONT a.s. se sídlem Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava, IČO: 04308697, DIČ: CZ 04308697, Spisová značka: oddíl B, vložka 11012 vedená u Krajského soudu v Ostravě (dále jen „AUTOCONT“) jako správce vás tímto v souladu s GDPR informuje o zpracování vašich osobních údajů a o vašich právech.

Účely zpracování vašich údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu nezbytném pro účely:

 • plnění povinností vyplývajících ze smlouvy o poskytování služeb AC Cloud
 • plnění povinností vyplývajících z všeobecných obchodních podmínek pro poskytování služeb AC Cloud
 • plnění povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů
 • poskytování služeb AC Cloud infrastruktury (servery, datové úložiště, zálohování dat apod.)
 • poskytování služeb AC Cloud aplikací (firemní e-mail, online komunikace, portál apod.)
 • personalizovaného přístupu a správy uživatelských oprávnění ke službám AC Cloud
 • přístupu ke službě ServiceDesk na servisním portále AUTOCONT
 • vedení kontaktů na zákazníky a uživatele služeb AC Cloud
 • zasílání obchodních sdělení s nabídkou produktů a služeb
 • zajištění ochrany našich práv a oprávněných zájmů

V souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, využívá AUTOCONT vaše kontaktní údaje pro účel zasílání obchodních sdělení s nabídkou založenou na automatizovaném rozhodování včetně profilování, a to do doby než s tímto využitím svého kontaktu vyjádříte nesouhlas.

Vaše údaje, které zpracováváme

Zpracováváme následující kategorie vašich osobních údajů:

 • Identifikační údaje
  Abychom vás mohli nezaměnitelně identifikovat, zpracováváme osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, titul, firma zákazníka, pozice ve firmě.
 • Kontaktní údaje
  Abychom vás mohli kontaktovat, zpracováváme osobní údaje v rozsahu: e-mail, telefonní čísla, adresa firmy zákazníka nebo kontaktní adresa.
 • Údaje o využívání služeb
  Abychom mohli přizpůsobovat služby AC Cloud vašim potřebám, zpracováváme osobní údaje v rozsahu: záznamy o využívání služeb AC Cloud, IP adresy zařízení a identifikátory cookies.

Příjemci vašich údajů

AUTOCONT je členem skupiny podniků AUTOCONT, která je členem skupiny KKCG. Seznam společností AUTOCONT skupiny je uveden zde, seznam společností skupiny KKCG je uveden zde. Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme v rámci skupiny podniků AUTOCONT Holding. Pokud je zpracování osobních údajů založeno na vašem souhlasu, mohou být vaše osobní údaje předávány společnostem skupiny KKCG.

AUTOCONT pro zajištění provozu služeb AC Cloud nevyužívá externí služby, při kterých by docházelo k trvalému a systematickému zpracování vašich osobních údajů. Pro časově omezená zpracování vašich osobních údajů můžeme využívat další zpracovatele z řad externích technických specialistů. Zpracování osobních údajů mohou pro AUTOCONT provádět pouze zpracovatelé na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.

Vaše osobní údaje mohou být za určitých podmínek zpřístupněny státním orgánům (Policii ČR, soudům, Finanční správě ČR apod.) v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí.

Doba zpracování vašich údajů

Vaše osobní údaje jsou u nás uloženy po dobu trvání smlouvy o poskytování služeb AC Cloud anebo po dobu trvání vaší uživatelské registrace k využívání služeb AC Cloud.

Po ukončení smlouvy o poskytování služeb AC Cloud anebo po ukončení vaší uživatelské registrace k vyžívání našich služeb nadále zpracováváme vaše osobní údaje pouze pro účely a po dobu, po kterou jsme povinni tyto údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů.

Jakmile uplyne doba uložení vašich osobních údajů anebo doba, po kterou jsme je povinni uchovávat podle právních předpisů, tak vaše osobní údaje anonymizujeme nebo vymažeme z našich databází a systémů.

Jaká máte práva

Vaše údaje zpracováváme transparentně, korektně, v souladu s GDPR a obecně závaznými právními předpisy. Máte právo na přístup ke svým údajům a právo na jejich opravu. V případech zpracování vašich údajů, ke kterým jste udělili souhlas, jste oprávněni tento souhlas kdykoli odvolat. Pokud budete chtít odvolat souhlas se zpracováním a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování vašich údajů, nebo vyjádříte nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení, máte právo na výmaz či omezení zpracování.

Právo na přístup ke svým údajům a vaše další práva uplatníte písemnou žádostí zaslanou poštou na adresu vámi využívaného regionálního centra AUTOCONT anebo zaslanou elektronicky na servicedesk@autocont.cz.

Pokud se domníváte, že zpracování vašich údajů není v pořádku, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Pokud máte otázky, napište nám na servicedesk@autocont.cz.